Advertisement
Nem valós idejű árfolyamadatok. Forrás: mnb.hu EUR = HUF CHF = HUF USD = HUF GBP = HUF JPY = HUF HRK = HUF CZK = HUF
Nem valós idejű árfolyamadatok. Forrás: portfolio.hu
Ingyenes hirdetésfeladás

A Multicopter 2000 Kft., mint az IPARTELEPEK.HU honlapot működtető szolgáltató (továbbiakban : szolgáltató) a személyes adatok védelme érdekében a személyes adatok kezelésének szabályait - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, és az 1998. évi VI. törvény (az egyének védelme a személyes adatok gépi feldolgozása során) előírásainak megfelelően, az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:   

 

A honlap célja

A Multicopter 2000 Kft. által létrehozott honlap elsődleges célja egy olyan üzleti célzatú, országos ingatlankereskedelmi adatbázis magas színvonalú működtetése és felügyelete, amelyet a regisztrált hirdetői partnerek építenek fel.

 

Adatkezelő

A regisztráció/hirdetésfeladás során megadott személyes adatok tekintetében a Szolgáltató minősül adatkezelőnek. A Szolgáltató kötelezettséget vállal az adatkezeléssel kapcsolatos törvényi előírás és szabályozás betartására, annak kiemelten történő alkalmazására. A Szolgáltató a hirdető ügyfelek adatait harmadik személy részére nem adja ki.  

 

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja, hogy a Szolgáltató a hirdető ügyféllel szemben fennálló, szerződésen (ÁSZF) vagy jogszabályon alapuló jogait gyakorolja, vállalt kötelezettségeit teljesítse, továbbá a regisztrált partnerei vonatkozásában piackutatást és egyéb közvetlen (direkt) üzletszerzést végezzen. A kezelt adatok köre, melyek a regisztráció során kerülnek a Szolgáltató adatbázisába az alábbiakból állnak: név, cím, e-mail cím, telefonszám. Szolgáltató a hirdetők már nyilvántartásba vett adatait a későbbi belépések alkalmával folyamatosan aktualizálja. A személyes adatok felvétele előtt minden esetben sor kerül az érintett tájékoztatására, valamint az adatkezeléshez történő hozzájárulása beszerezésére. A tájékoztatás kiterjed az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező jellegének, a kezelendő adatok körének, az adatkezelés céljának, időtartamának, az adatkezelő személyének, valamint az esetleges adatfeldolgozó személyének közlésére. Az adatszolgáltatás főszabály szerint önkéntes, az érintett nem köteles hozzájárulását adni az adatkezeléshez. Kötelező adatkezelés alkalmával az érintett tájékoztatást kap arról, hogy mely jogszabály rendeli el az adatkezelést.

 

Az adatkezelés időtartama

Szolgáltató a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek. A regisztrált ügyfél bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását, indoklás nélkül, részben vagy egészben. Kivételt képeznek azok a személyes adatok, melyek kezelése jogszabály alapján vagy az érintettel kötött szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Szolgáltató a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, majd mindezek megtörténtéről értesíti az érintettet.

 

Jogok és kötelezettségek

A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a felhasználó adatai a felhasználó hibájából jutottak harmadik személy tudomására. A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. A felhasználó más személyre, más személy ingatlanára vonatkozó adatot csak az érintett kifejezett hozzájárulásával hozhat nyilvánosságra. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az ÁSZF-et sértő felhasználót az oldalról kizárja, regisztrációját törölje. A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az előző pontokban meghatározott jogosítványait (ÁSZF megváltoztatása, felhasználókkal szembeni intézkedések, stb.) elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében. A Szolgáltató a felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére. A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal. A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre a Szolgáltató felvilágosítást ad.

 

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító

A Szolgáltató az adatkezelést az adatvédelmi biztos által vezetett nyilvántartásba bejelentette.

 

Kelt.: 2010-01-01.

Multicopter 2000 Kft.      

Advertisement